O PREŠOVSKEJ DETSKEJ UNIVERZITE 

Prešovskú detskú univerzitu organizuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty, v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Projekt umožňuje letné prázdninové vzdelávanie pre zvedavé deti vo veku 7 – 14 rokov (žiaci 1. – 8. ročníka základných škôl, resp. zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií). PDU je súčasťou programu celoživotného vzdelávania PU v Prešove (popri koncepcii Univerzity tretieho veku).
Prvý ročník sme odštartovali v roku 2008. Vzhľadom na pozitívne ohlasy a pre veľký záujem sme sa rozhodli organizovať toto podujatie pravidelne. Počas 1. ročníka PDU v rámci pracovných dielní deti navrhli a vytvorili aj symboly Prešovskej detskej univerzity, teda jej logo a hymnu. V roku 2008 sme sa zároveň stali členmi siete detských univerzít v Európe – European Children's Universities Network.
Zámerom PDU je realizácia kultúrno-osvetových aktivít s deťmi mladšieho a stredného školského veku prostredníctvom netradičnej formy (detská univerzita) a zaujímavých metód práce. Cieľom projektu je podnietiť v deťoch záujem o uchovávanie a poznávanie národného kultúrneho dedičstva s osobitným zameraním na svoj (šarišský) región, na rozvoj multikultúrnych vzťahov a zároveň im sprostredkovať možnosť nahliadnuť do univerzitného spôsobu vzdelávania, stimulovať detský bádateľský inštinkt v oblasti spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, motivovať ich k celoživotnému vzdelávaniu a úsiliu dosiahnuť raz skutočné vysokoškolské vzdelanie. A v neposlednom rade umožniť deťom zaujímavo a zmysluplne stráviť prázdninové dni v (rodnom) meste.
Mesto Prešov má dlhoročné tradície v oblasti vzdelávania.  Už v 14. storočí sa v archívoch spomínajú prvé verejné školy a v polovici 17. stor. bolo v Prešove zriadené Evanjelické kolégium – významné centrum vzdelanosti v Uhorsku. Na tejto škole pôsobil ako rektor aj Ján Amos Komenský. Práve vďaka takýmto osobnostiam a ďalšiemu rozvoju vzdelávania získal Prešov názov Atény nad Torysou.
PDU chce kráčať v týchto šľapajách, zamierava sa na elementárne ľudské kultúrne hodnoty: na to, aby sa človek už v detstve oboznamoval s vlastnými tradíciami a bol tak pripravovaný tolerantne a partnersky viesť multikultúrny dialóg v etnicky pestrom prostredí (nielen) šarišského regiónu. Výsledkom projektu bude zmysluplne strávený čas a impulzy pre záujmovú činnosť detí vo vekovej kategórii, ktorá vzhľadom na ontogenetické osobitosti predstavuje rizikovú skupinu vo vzťahu k negatívnym vplyvom mediálneho násilia a triviality.