Prihláška   

a  vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti

Prihlášky prijímame od 1. marca 2017 až do zaplnenia kapacity.

Prihlasujte sa elektronicky na mailovej adrese: presovskadetskauniverzita@gmail.com a čakajte najprv našu elektronickú odpoveď o zaradení dieťaťa do zoznamu „bakalárčekov“, resp. „magisterčekov“, teda o jeho prijatí na PDU. Študijný poplatok uhrádzajte až po našej odpovedi (vyhnete sa tak - v prípade, že by sa dieťa už nevošlo do zoznamu prijatých – zdĺhavému návratu zaplatenej sumy).

Z kapacitných dôvodov môže mať aj 10. ročník PDU maximálne 105 absolventov študijného stupňa „bakalárček“ a  90 absolventov stupňa „magisterček“. Príjmeme prvých 195 uchádzačov.    

Podpísanú  prihlášku spolu s označeným jedálnym lístkom (výberom obedov) zasielajte poštou na adresu:

Kabinet výskumu detskej reči a kultúry,

Pedagogická fakulta Prešovskej Univerzity,

Ul. 17. novembra 15, 081 16 Prešov

alebo elektronicky na mailovu adresu:

presovskadetskauniverzita@gmail.com

 

- študijný“ poplatok 65, - € je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom a zároveň doniesť alebo poslať potvrdenie o jeho zaplatení najneskôr do 15. júna 2017 (inak bude dieťa vyradené zo zoznamu študentov) na bankový účet:

Štátna pokladnica

číslo účtu -  SK15 8180 0000 0070 0006 6503

variabilný symbol – 1710                  

do textu uviesť – meno a priezvisko dieťaťa

-          „študijný“ poplatok slúži na zabezpečenie obedov, tričiek, pitného režimu, študijných materiálov (na prednášky a tvorivé dielne), príp. vstupov (do múzeí a pod.)

-          týždeň pred začatím PDU zverejníme na našej webstránke zoznam študentov 10. ročníka (ktorí  zodpovedajú vekovej kategórii a uhradili „študijný“ poplatok)

Upozornenie: na zápis je potrebné priniesť vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti;

o   deťom nezabezpečujeme ubytovanie;

o   ak máte záujem, aby Vaše deti, kamaráti, boli spolu v študijnej skupinke, uveďte to v prihláške. Na zápise už presuny nie sú možné z organizačných dôvodov.